اطلاعات پایه خدمت

عنوان خدمت:

نظارت و بازرسی خدمات پسماند شهری

شرح خدمت:

ساماندهی تیم های گشت و نظارت بر عملکرد پیمانکاران و شهروندان به انضمام حضور در محل های عملیات اجرایی به منظور نظارت. شناسایی اماکن مرتبط با پسماند نظیر مراکز پردازش غیرمجاز پسماند و اماکن پر زباله. کشف و ثبت مصور تخلفات حوزه پسماند و رسیذگی به گزارش های مردمی.

ارائه دهنده خدمت:

شهرداری ها و سازمان های مدیریت پسماند وابسته به شهرداری

سطح خدمت:

شهری – در محدوده خدماتی شهرداری

مخاطبان خدمت:

الف) همه شهروندان و پیمانکاران خدمات پسماند با مدل G2C یا G2B2C
ب) پیمانکار نظارت و بازرسی با مدل B2G

نوع مخاطبان:

الف) شهروندان حقیقی و حقوقی اعم از حقوقی خصوصی و دستگاه های دولتی، حاکمیتی و نظامی
ب) پیمانکاران ارائه خدمات پسماند

نحوه ارائه خدمت:

به صورت الکترونیکی و بر خط به شهروندان و پیمانکاران

دسترسی به خدمت:

الف) شهروندان: سامانه تحت وب و اپلیکیشن تلفن همراه شهروندی
ب) پیمانکاران: سامانه تحت وب
ج) پیمانکار نظارت و بازرسی: سامانه تحت وب و اپلیکیشن تخصصی نظارت و بازرسی

جزئیات تخصصی خدمت

انواع پیمانکار:

پیمانکار نظارت و بازرسی

انواع قرارداد پیمان:

الف) پرداخت حق العمل به پیمانکار
ب) مشارکت در درآمد پیمانکار

ناوگان خودرویی:

الف) خودروهای گشت
ب) موتورسیکلت

مجوزهای الکترونیکی:

الف) مجوز فعالیت پیمانکاران (محدوده انحصاری، محدوده اشتراکی، دوره زمانی، موردی)
ب) مجوز خودروها و موتورسیکلت های پیمانکار (زمانی)
ج) مجوز ماموران نظارت پیمانکار (زمانی)

فرآیندهای خدمت:

الف) عقد قرارداد و صدور مجوز فعالیت پیمانکار
ب) صدور مجوز خودروها، موتورسکلت ها و ماموران پیمانکار
ج) رسیدگی به تخلفات ثبت شده و اعمال جرایم
د) اعلام تخلفات به متخلف
ط) وصول آنلاین جرایم

سرفصل های درآمد:

جرایم

وصول درآمد:

پس پرداخت آنلاین

سامانه های مرتبط:

الف) اتوماسیون شهرسازی (الزامی)
ب) اتوماسیون مالی و درگاه پرداخت آنلاین
ج) سیستم کنترل تردد سایت ها (الزامی)
د) سرویس نقشه

نظارت و پایش:

الف) نظارت بر کلیه فرآیندهای سامانه
ب) مدیریت اعمال جرایم و بخشودگی