اطلاعات پایه خدمت

عنوان خدمت:

خدمات پسماند تر و زباله ها

شرح خدمت:

ساماندهی نحوه جمع آوری پسماند تر از مخازن شهری و درب منازل شهروندان با هدف اطلاع رسانی زمان جمع آوری به منظور کاهش زمان قرار گرفتن پسماند در سطح معبر و کاهش دادن میزان شیرابه و همچنین کاهش مخاطرات حیوانات ولگرد و نظارت بر حسن انجام امور

ارائه دهنده خدمت:

شهرداری ها و سازمان های مدیریت پسماند وابسته به شهرداری

سطح خدمت:

شهری – در محدوده خدماتی شهرداری

مخاطبان خدمت:

همه شهروندان با مدل B2C

نوع مخاطبان:

الف) شهروندان حقیقی و حقوقی اعم از حقوقی خصوصی و دستگاه های دولتی، حاکمیتی و نظامی
ب) پیمانکاران جمع آوری پسماند تر

نحوه ارائه خدمت:

به صورت الکترونیکی و بر خط به شهروندان و پیمانکاران

دسترسی به خدمت:

الف) شهروندان: سامانه تحت وب و اپلیکیشن تلفن همراه شهروندی
ب) پیمانکاران: سامانه تحت وب و اپلیکیشن تخصصی رانندگان

جزئیات تخصصی خدمت

انواع پیمانکار:

الف) پیمانکار جمع آوری پسماند تر مخازن
ب) پیمانکار جمع آوری پسماند تر از درب منازل و اماکن

انواع قرارداد پیمان:

الف) اعطای حق بهره برداری به پیمانکار
ب) پرداخت حق العمل به پیمانکار

ناوگان خودرویی:

الف) خودروهای مکانیزه
ب) خودروهای روباز

مجوزهای الکترونیکی:

الف) مجوز فعالیت پیمانکاران (محدوده انحصاری، محدوده اشتراکی، دوره زمانی، موردی)
ب) مجوز خودروهای مکانیزه و روباز (زمانی)
ج) مجوز استقرار مخزن در معبر

فرآیندهای خدمت:

الف) عقد قرارداد و صدور مجوز فعالیت پیمانکار
ب) صدور مجوز خودروها و رانندگان پیمانکار
ج) اطلاع رسانی زمان جمع آوری و حضور خودرو در محدوده
د) اطلاع رسانی مخازن عمومی اطراف به شهروندان
ط) نظارت بر عملیات اجرایی و تردد ناوگان

سرفصل های درآمد:

الف) از پیمانکاران: حق بهره برداری در این مدل قراردادی
ب) از شهروندان: بهای خدمات پسماند
ج) جرایم

وصول درآمد:

الف) از پیمانکاران: پیش پرداخت آنلاین
ب) از شهروندان: پیش پرداخت و پس پرداخت آنلاین
ج) جرایم: پس پرداخت آنلاین

سامانه های مرتبط:

الف) اتوماسیون شهرسازی
ب) اتوماسیون مالی و درگاه پرداخت آنلاین
ج) سیستم کنترل تردد سایت و ایستگاه میانی (الزامی)
د) سرویس نقشه

نظارت و پایش:

الف) کنترل حجم پسماند تولیدی و حمل شده
ب) تردد خودروها در محدوده، سایت و ایستگاه میانی
ج) زمان مجاز عملیات اجرایی