شناسنامه خدمت

  خدمات پاکشهر رابطه سه طرفه بین شهروندان، پیمانکاران و مدیریت پسماند شهری را برقرار می کند. این روابط بر مبنای نوع خدمات، حالت ها و شرایط متفاوتی دارند. در اسناد زیر سعی شده روابط بین ارکان و اجزای ارائه خدمت در هر موضوع، در قالب جدول استاندارد شناسنامه خدمات ارائه شود تا محدوده خدمات سامانه و قابلیت های آن برای مسئولین اجرایی مدیریت پسماند و تصمیم سازان شفاف باشد.