اطلاعات پایه خدمت

عنوان خدمت:

خدمات پسماند جزء عمرانی و ساختمانی

شرح خدمت:

ساماندهی پیمانکاران حمل پسماند ساختمانی و همچنین ارائه خدمات تحویل باکس ذخیره سازی نخاله ساختمانی یا اعزام خودرو روباز برای حمل نخاله های ساختمانی ناشی از تعمیرات ساختمانی یا مراحل نازک کاری ساخت بنا برای شهروندان و نظارت بر حسن انجام امور

ارائه دهنده خدمت:

شهرداری ها و سازمان های مدیریت پسماند وابسته به شهرداری

سطح خدمت:

شهری – در محدوده خدماتی شهرداری

مخاطبان خدمت:

الف) شهروندان دارای پروانه تعمیرات و بدون پروانه با مدل G2B2C
ب) پیمانکاران با مدل G2B

نوع مخاطبان:

الف) شهروندان حقیقی و حقوقی اعم از حقوقی خصوصی و دستگاه های دولتی، حاکمیتی و نظامی
ب) پیمانکاران ارائه خدمات ذخیره سازی و حمل پسماند جزء عمرانی و ساختمانی

نحوه ارائه خدمت:

به صورت الکترونیکی و بر خط به شهروندان و پیمانکاران

دسترسی به خدمت:

الف) شهروندان: سامانه تحت وب و اپلیکیشن تلفن همراه شهروندی
ب) پیمانکاران: سامانه تحت وب و اپلیکیشن تخصصی رانندگان

جزئیات تخصصی خدمت

انواع پیمانکار:

الف) پیمانکار باکس و حمل با اسکیپ لودر
ب) پیمانکار حمل با خودرو روباز نیمه سنگین و سبک

انواع قرارداد پیمان:

الف) اعطای حق بهره برداری به پیمانکار
ب) مشارکت در درآمد پیمانکار

ناوگان خودرویی:

الف) خودروهای اسکیپ لودر (حمل کننده باکس)
ب) خودروهای حمل روباز نیمه سنگین و سبک

مجوزهای الکترونیکی:

الف) مجوز فعالیت پیمانکاران (محدوده انحصاری، محدوده اشتراکی، دوره زمانی، موردی)
ب) مجوز خودروهای اسکیپ لودر و روباز پیمانکار (زمانی)
ج) مجوز رانندگان خودروهای پیمانکار (زمانی)
د) مجوز استفاده باکس (کد گذاری)

فرآیندهای خدمت:

الف) عقد قرارداد و صدور مجوز فعالیت پیمانکار
ب) صدور مجوز خودروها و رانندگان پیمانکار
ج) کدگذاری باکس ها
د) محاسبات بهای خدمات و وصول آنلاین
ط) تحویل و جمع آوری هوشمند باکس
س) بارگیری و حمل با خودروهای روباز
ع) نظارت بر عملیات اجرایی و تردد ناوگان

سرفصل های درآمد:

الف) از پیمانکاران: محدوده فعالیت، مجوز خودرو، مجوز راننده
ب) از شهروندان: اجاره باکس و بهای خدمات پسماند انتقالی به سایت تخلیه
ج) جرایم

وصول درآمد:

الف) از پیمانکاران: پیش پرداخت آنلاین
ب) از شهروندان: پیش پرداخت آنلاین
ج) جرایم: پس پرداخت آنلاین

سامانه های مرتبط:

الف) اتوماسیون شهرسازی
ب) اتوماسیون مالی و درگاه پرداخت آنلاین
ج) سیستم کنترل تردد سایت ها (الزامی)
د) سرویس نقشه

نظارت و پایش:

الف) کنترل حجم پسماند تولیدی و حمل شده
ب) تردد خودروها به محل عملیات و سایت های تخلیه