اطلاعات پایه خدمت

عنوان خدمت:

خدمات پسماند خشک و تفکیک از مبداء

شرح خدمت:

ارائه خدمات جمع آوری پسماند خشک تفکیک شده توسط شهروندان و پسماندهای خشک رها شده در معابر با امکان معرفی پیمانکاران مجاز برای انتخاب روش و نحوه تحویل توسط شهروند و همچنین ساماندهی مراکز پردازش و نظارت بر حسن انجام امور

ارائه دهنده خدمت:

شهرداری ها و سازمان های مدیریت پسماند وابسته به شهرداری

سطح خدمت:

شهری – در محدوده خدماتی شهرداری

مخاطبان خدمت:

الف) همه شهروندان با مدل G2B2C
ب) پیمانکاران با مدل G2B

نوع مخاطبان:

الف) شهروندان حقیقی و حقوقی اعم از حقوقی خصوصی و دستگاه های دولتی، حاکمیتی و نظامی
ب) پیمانکاران حمع آوری پسماند خشک
ج) مراکز پردازش و تفکیک پسماند خشک

نحوه ارائه خدمت:

به صورت الکترونیکی و بر خط به شهروندان و پیمانکاران

دسترسی به خدمت:

الف) شهروندان: سامانه تحت وب و اپلیکیشن تلفن همراه شهروندی
ب) پیمانکاران: سامانه تحت وب و اپلیکیشن تخصصی تفکیک از مبداء

جزئیات تخصصی خدمت

انواع پیمانکار:

الف) پیمانکار غرفه بازیافت
ب) پیمانکار جمع آوری درخواست محور
ج) پیمانکار جمع آوری دوره ای
د) پیمانکار جمع آوری از معابر
س) پیمانکار مرکز پردازش و تفکیک

انواع قرارداد پیمان:

الف) اعطای حق بهره برداری به پیمانکار
ب) مشارکت در درآمد پیمانکار

ناوگان خودرویی:

الف) وانت
ب) موتور سیکلت
ج) گاری و چرخ دستی
د) کولبر (حمل کیسه روی دوش)

مجوزهای الکترونیکی:

الف) مجوز فعالیت پیمانکاران (محدوده انحصاری، محدوده اشتراکی، دوره زمانی، موردی)
ب) مجوز خودروهای پیمانکار (زمانی)
ج) مجوز ماموران جمع آوری پیمانکار (زمانی)
د) مجوز تجهیزات توزین پیمانکار (زمانی)

فرآیندهای خدمت:

الف) عقد قرارداد و صدور مجوز فعالیت پیمانکار
ب) صدور مجوز خودروها و ماموران جمع آوری تحت امر پیمانکار
ج) انتخاب روش تحویل و ارائه پسماند تفکیک شده توسط شهروند
د) محاسبات ارزش مشارکت شهروند
ط) تسویه ریالی و غیرریالی با شهروند
س) نظارت بر برنامه های اجرایی زمان بندی شده و تردد ناوگان

سرفصل های درآمد:

الف) از پیمانکاران: محدوده فعالیت، مجوز غرفه، مجوز خودرو، مجوز مامور جمع آوری، مجوز تجهیزات توزین، مجوز مرکز پردازش
ب) جرایم

وصول درآمد:

الف) از پیمانکاران: پیش پرداخت آنلاین و پس پرداخت آنلاین
ب) جرایم: پس پرداخت آنلاین

سامانه های مرتبط:

الف) اتوماسیون شهرسازی
ب) اتوماسیون مالی و درگاه پرداخت آنلاین
ج) سیستم کنترل تردد مراکز پردازش (الزامی)
د) سرویس نقشه

نظارت و پایش:

الف) کنترل حجم پسماند جمع آوری شده
ب) کنترل مراجعه و انجام درخواست های شهروندان
ج) کنترل تردد خودروها و ماموران جمع آوری در محدوده و مقصد
د) کنترل تناسب اوزان ثبت شده و عملکرد پیمانکاران