اطلاعات پایه خدمت

عنوان خدمت:

خدمات پسماند عفونی و بیمارستانی

شرح خدمت:

ساماندهی پیمانکاران و خدمات جمع آوری پسماند عفونی و بیمارستانی از مراکز بهداشتی و درمانی با مدل های درخواست محور و برنامه محور به منظور تضمین انتقال ایمن پسماند خطرناک تولید شده به مراکز مجاز بی خطرسازی و نظارت بر حسن انجام امور

ارائه دهنده خدمت:

شهرداری ها و سازمان های مدیریت پسماند وابسته به شهرداری

سطح خدمت:

شهری – در محدوده خدماتی شهرداری

مخاطبان خدمت:

الف) مراکز بهداشتی و درمانی با مدل G2B2B
ب) پیمانکاران با مدل G2B

نحوه ارائه خدمت:

به صورت الکترونیکی و بر خط به شهروندان و پیمانکاران

دسترسی به خدمت:

الف) شهروندان: سامانه تحت وب و اپلیکیشن تلفن همراه شهروندی
ب) پیمانکاران: سامانه تحت وب و اپلیکیشن تخصصی ماموران جمع آوری

جزئیات تخصصی خدمت

اطلاعات این بخش فعلا در دسترس عموم نمی باشد.