اطلاعات پایه خدمت

شرح خدمت:

شناسایی اماکن و مشاغل پرزباله بر اساس گزارش های بازرسی و خوداظهاری صاحبان مشاغل به منظور محاسبه و وصول بهای خدمات پسماند ویژه اماکن و مشاغل پر زباله

ارائه دهنده خدمت:

شهرداری ها و سازمان های مدیریت پسماند وابسته به شهرداری

سطح خدمت:

شهری – در محدوده خدماتی شهرداری

مخاطبان خدمت:

کسب و کارهای پرزباله و اماکن پر تردد مشمول بند الف و ب آیین نامه ساماندهی مشاغل پرزباله با مدل G2C

نوع مخاطبان:

الف) شهروندان صاحب کسب و کار پرزباله
ب) ادارات و مراکز خدماتی، دستگاه های دولتی و حاکمیتی

نحوه ارائه خدمت:

به صورت الکترونیکی و بر خط به شهروندان

دسترسی به خدمت:

سامانه تحت وب و اپلیکیشن تلفن همراه شهروندی

جزئیات تخصصی خدمت

انواع پیمانکار:

الف) بدون پیمانکار و مستقیم توسط شهرداری ها و سازمان مدیریت پسماند
ب) پیمانکار نظارت و بازرسی

انواع قرارداد پیمان:

پرداخت حق العمل به پیمانکار

ناوگان خودرویی:

الف) خودروهای گشتی
ب) موتورسیکلت

مجوزهای الکترونیکی:

الف) مجوز فعالیت پیمانکاران (محدوده انحصاری، محدوده اشتراکی، دوره زمانی، موردی)
ب) مجوز خودروهای گشتی و موتورسیکلت ها
ج) مجوز ماموران نظارت و بازرسی

فرآیندهای خدمت:

الف) خوداظهاری مشاغل پر زباله
ب) شناسایی مشاغل پرزباله
ج) محاسبات بهای خدمات پرزباله ها و وصول آنلاین

سرفصل های درآمد:

الف) بهای خدمات پسماند اماکن و مشاغل پر زباله
ب) جرایم

وصول درآمد:

پیش پرداخت و پس پرداخت آنلاین

سامانه های مرتبط:

الف) اتوماسیون شهرسازی (الزامی)
ب) اتوماسیون مالی و درگاه پرداخت آنلاین
ج) سرویس نقشه

نظارت و پایش:

الف) کنترل حجم پسماند تولیدی
ب) شناسایی موارد جدید