اطلاعات پایه خدمت

عنوان خدمت:

خدمات پسماند کل عمرانی و ساختمانی

شرح خدمت:

ساماندهی پیمانکاران خدمات پسماند کل عمرانی و ساختمانی و همچنین ارائه خدمات محاسبه حجم پسماند تخریب و مقدار خاک حاصل از گودبرداری به منظور محاسبه و وصول بهای خدمات پسماند به انضمام معرفی پیمانکاران مجاز برای انتخاب از سوی شهروند و صدور مجوز الکترونیکی عملیات اجرایی و نظارت بر حسن انجام امور

ارائه دهنده خدمت:

شهرداری ها و سازمان های مدیریت پسماند وابسته به شهرداری

سطح خدمت:

شهری – در محدوده خدماتی شهرداری

مخاطبان خدمت:

الف) شهروندان دارای پروانه با مدل G2B2C
ب) پیمانکاران با مدل G2B

نوع مخاطبان:

الف) شهروندان حقیقی و حقوقی اعم از حقوقی خصوصی و دستگاه های دولتی، حاکمیتی و نظامی
ب) پیمانکاران ارائه خدمات تخریب بنا، گودبرداری و حمل پسماند کل عمرانی و ساختمانی

نحوه ارائه خدمت:

به صورت الکترونیکی و بر خط به شهروندان و پیمانکاران

دسترسی به خدمت:

الف) شهروندان: سامانه تحت وب و اپلیکیشن تلفن همراه شهروندی
ب) پیمانکاران: سامانه تحت وب و اپلیکیشن تخصصی رانندگان

جزئیات تخصصی خدمت

انواع پیمانکار:

الف) پیمانکار تخریب بنا و حمل پسماند
ب) پیمانکار گودبرداری و حمل خاک

انواع قرارداد پیمان:

الف) اعطای حق بهره برداری به پیمانکار
ب) مشارکت در درآمد پیمانکار

ناوگان خودرویی:

الف) خودروهای حفاری و تخریب
ب) خودروهای حمل روباز سنگین و نیمه سنگین

مجوزهای الکترونیکی:

الف) مجوز فعالیت پیمانکاران (محدوده انحصاری، محدوده اشتراکی، دوره زمانی، موردی)
ب) مجوز خودروهای حفار و حمل پیمانکار (زمانی)
ج) مجوز رانندگان خودروهای پیمانکار (زمانی)
د) مجوز عملیات اجرایی در محل شهروندان (مورد – زمانی)

فرآیندهای خدمت:

الف) عقد قرارداد و صدور مجوز فعالیت پیمانکار
ب) صدور مجوز خودروها و رانندگان پیمانکار
ج) انتخاب پیمانکار توسط شهروند
د) محاسبات بهای خدمات و وصول آنلاین
ط) صدور مجوز عملیات اجرایی
س) نظارت بر عملیات اجرایی و تردد ناوگان

سرفصل های درآمد:

الف) از پیمانکاران: محدوده فعالیت، مجوز خودرو، مجوز راننده
ب) از شهروندان: صدور مجوز عملیات اجرایی و بهای خدمات پسماند انتقالی به سایت تخلیه
ج) جرایم

وصول درآمد:

الف) از پیمانکاران: پیش پرداخت آنلاین
ب) از شهروندان: پیش پرداخت آنلاین
ج) جرایم: پس پرداخت آنلاین

سامانه های مرتبط:

الف) اتوماسیون شهرسازی (الزامی)
ب) اتوماسیون مالی و درگاه پرداخت آنلاین
ج) سیستم کنترل تردد سایت ها (الزامی)
د) سرویس نقشه

نظارت و پایش:

الف) کنترل حجم پسماند تولیدی و حمل شده
ب) تردد خودروها به محل عملیات و سایت های تخلیه
ج) زمان مجاز عملیات اجرایی
د) گواهی عدم خلاف تا مرحله جاری